logotyp
Login

GDPR

Pověřenec školy v rámci GDPR

Mgr. Martina Šenfeldrová

E-mail: senfeldrova-dpo@senam.cz

Telefon: +420 724 581 910

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Školy jsou jedním ze správců osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě zvláštního zákona (převážně na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

V rámci zajišťování svých činností Mateřská škola U Koníčka, Resslova 974/1, 410 02 Lovosice, okr. Litoměřice, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

Personální činnosti
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Průběh předškolního vzdělávání
Matrika
Bezpečnost a ochrana zdraví
Účetnictví

Pověřencem (DPO) pro MŠ U Koníčka je:

Mgr. Martina Šenfeldrová, senfeldrova-dpo@seznam.cz, tel.: 724581910

Během konání všech akcí školy budou pověřenou osobou, kterou určí škola, pořizovány obrazové-zvukové záznamy a fotografie, které budou použity na webových stránkách školy
a dalších informačních materiálech určených k prezentaci školy.

Škola nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování fotografií, zvukových
a obrazových záznamů jinou osobou.

Více informaci k ochraně osobních údajů zde: odkaz na informace k ochraně osobních údajů

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

Mateřská škola U Koníčka, Resslova 974/1, 410 02 Lovosice, Tel.: 416 535 815,
E-mail: msukonicka@seznam.cz


1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU a škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji a dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  

2. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 •   na základě právního předpisu nebo

 •   na základě souhlasu zákonných zástupců žáků.

V Mateřské škole U Koníčka, je důsledně zakázáno předávání osobních údajů třetím osobám soukromého práva.

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika,

 • doklady o přijímání k předškolnímu vzdělávání, o průběhu předškolního vzdělávání
  a jeho ukončení,

 • třídní kniha,

 • záznamy z pedagogických rad,

 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 •   podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,

 •   podklady žáků pro vyšetření v PPP,

 •   hlášení trestných činů,

 •   údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 •   seznamy žáků na mimoškolních akcích,

 •   seznamy žáků na soutěžích,

 •   jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy,

 •   emailové adresy

 

 

 •   fotografie za účelem propagace školy,

 •   zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,

 •   číslo bankovního účtu zákonných zástupců pro účel školního stravování.

3. Podepsání informovaného souhlasu

Ředitelka Mateřské školy U Koníčka předá zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

4. Práva žáků a zákonných zástupců

 • právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů,

 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají,

 • právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky,

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 •  uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,

 •  nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,

 •  osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,

 •  shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznam žáků bez rodných čísel),

 •  již nepotřebné údaje skartovat,

 •  zachovávat mlčenlivost o údajích,

 •  neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,

 •  školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobních údajů ve škole,

 •  ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků
a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Resslova 974/1
410 02 Lovosice

Telefon:
416 535 815

Mobil:
Ředitelka: 731565879
ŠJ-kuchyň: 733507199
Třídy:
Modrý koník: 730154576
Žlutý koník: 730155843
Červ. koník: 603 509 831
Zelený koník: 734151861


e-mail:
reditelka@msukonicka.cz
jidelna@msukonicka.cz


č. účtu: 2016790237/0100

NOVINKY

Výsledky přijímacího řízení 2022-2023

Výsledky přijímacího řízení v Mateřské škole Resslova 974, Lovosice...

ZÁPIS LETOS NOVĚ

Vážení rodiče,pokud budete zapisovat dítě do naší mateřské školy „U Koníčka“, je třeba se ...

Uzavření školky během letních prázdnin 2022

Předběžná informace pro rodiče:Naše mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena v do...

Upozornění

Žádáme rodiče, aby v případě, že jsou děti v Covidkaranténě, toto bezprostředně oznámili přímo ředit...

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání - klikni

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání -

B Pracovní listy-klikni zde

B Pracovní listy-klikni

C Pracovní listy-klikni zde

C Pracovní listy-klikni

MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign