logotyp
Login

GDPR

Pověřenec školy v rámci GDPR

Mgr. Martina Šenfeldrová

E-mail: senfeldrova-dpo@senam.cz

Telefon: +420 724 581 910

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Školy jsou jedním ze správců osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě zvláštního zákona (převážně na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

V rámci zajišťování svých činností Mateřská škola U Koníčka, Resslova 974/1, 410 02 Lovosice, okr. Litoměřice, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

Personální činnosti
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Průběh předškolního vzdělávání
Matrika
Bezpečnost a ochrana zdraví
Účetnictví

Pověřencem (DPO) pro MŠ U Koníčka je:

Mgr. Martina Šenfeldrová, senfeldrova-dpo@seznam.cz, tel.: 724581910

Během konání všech akcí školy budou pověřenou osobou, kterou určí škola, pořizovány obrazové-zvukové záznamy a fotografie, které budou použity na webových stránkách školy
a dalších informačních materiálech určených k prezentaci školy.

Škola nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování fotografií, zvukových
a obrazových záznamů jinou osobou.

Více informaci k ochraně osobních údajů zde: odkaz na informace k ochraně osobních údajů

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

Mateřská škola U Koníčka, Resslova 974/1, 410 02 Lovosice, Tel.: 416 535 815,
E-mail: msukonicka@seznam.cz


1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU a škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji a dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  

2. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 •   na základě právního předpisu nebo

 •   na základě souhlasu zákonných zástupců žáků.

V Mateřské škole U Koníčka, je důsledně zakázáno předávání osobních údajů třetím osobám soukromého práva.

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika,

 • doklady o přijímání k předškolnímu vzdělávání, o průběhu předškolního vzdělávání
  a jeho ukončení,

 • třídní kniha,

 • záznamy z pedagogických rad,

 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 •   podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,

 •   podklady žáků pro vyšetření v PPP,

 •   hlášení trestných činů,

 •   údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 •   seznamy žáků na mimoškolních akcích,

 •   seznamy žáků na soutěžích,

 •   jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy,

 •   emailové adresy

 

 

 •   fotografie za účelem propagace školy,

 •   zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,

 •   číslo bankovního účtu zákonných zástupců pro účel školního stravování.

3. Podepsání informovaného souhlasu

Ředitelka Mateřské školy U Koníčka předá zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

4. Práva žáků a zákonných zástupců

 • právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů,

 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají,

 • právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky,

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 •  uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,

 •  nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,

 •  osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,

 •  shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznam žáků bez rodných čísel),

 •  již nepotřebné údaje skartovat,

 •  zachovávat mlčenlivost o údajích,

 •  neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,

 •  školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobních údajů ve škole,

 •  ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků
a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Mateřská škola
Resslova 974/1
410 02 Lovosice


Telefon:
416 535 815
Mobil:
Ředitelka: 731565879
ŠJ-kuchyň: 733507199
Třídy:
Modrý koník: 730154576
Žlutý koník: 730155843
Červený koník: 603 509 831
Zelený koník: 734151861

e-mail:
msukonicka@seznam.cz
jidelna@msukonicka.cz
DS: 4qx45af
č. účtu: 2016790237/0100
IČO: 46772090

NOVINKY

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024 - 2025

 Výsledky přijímacího řízení v Mateřské škole Resslova 974, Lo...

Psí kamarádi v MŠ

clanek
V úterý, 16.4.2024, v dopoledních hodinách, navštívily naši MŠ cvičitelky čtyřnohých kamarádů. Pejsc...

Zábavné odpoledne

clanek
Zábavné odpoledneZábavné odpoledne pro děti, které se se svými r...

Zápis do MŠ na školní rok 2024 - 2025

Vážení rodiče,pokud budete zapisovat dítě do naší mateřské školy „U Koníčka“, je třeba se ...

Předškoláci na 1.ZŠ Lovosice

clanek
V pondělí 11.3.2024 navštívili naši předškoláci ze třídy Zeleného a Modrého koníčka 1.základní školu...

Uzavření MŠ - letní prázdniny 2024

Uzavření školy během hlavních prázdninVážení rod...

Vánoční výzdoba

clanek
I naše mateřská škola už má vánoční výzdobu.

Podzimní tvoření

clanek
V rámci projektu "Podzimní tvoření" určený pro děti a jejich rodiče se naše mateřská škola vyzdobila...

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání - klikni

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání -

B Pracovní listy-klikni zde

B Pracovní listy-klikni
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign