Login

Zápis do Mateřské školy

Jak zápis probíhá?

Zápis do Mateřské školy Resslova 974, Lovosice probíhá vždy ve vyhlášeném termínu v průběhu měsíce května. U zápisu proběhne krátký zápisový pohovor  s registrací dítěte, zákonný zástupce dítěte odevzdá kompletní žádost s potvrzením lékaře, popř. ji obdrží na místě, po zápisu do podacího deníku obdrží registrační číslo pro přijímací řízení a v případě, že přebíral žádost až u zápisu, odevzdá ji do 7 dnů vyplněnou i s lékařským potvrzením. Žadatelem je dítě, které žádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím svého zákonného zástupce. Na základě vyhodnocení žádosti, dle kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti rozhodnutí o přijetí, popř. nepřijetí dítěte do mateřské školy. Informace o přijetí se oznamuje vyvěšením seznamu registračních čísel přijatých dětí na vývěsce a webových stránkách školy. 

Tiskopis žádosti je každým rokem, 14 dní před datem zápisu, k dispozici přímo v MŠ. Celoročně je tiskopis na webových stránkách školy v dokumentech ke stažení

Kritéria, podle kterých budou žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zpracovány:

hlavní kritéria

  • děti pětileté s povinnou předškolní docházkou s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti čtyřleté s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti tříleté s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti pětileté s povinnou předškolní docházkou s trvalým bydlištěm v Lovosicích
  • věk dítěte sestupně
  • ostatní

pomocná kritéria

  • sourozenec v MŠ

Postup při rozhodování

Termín pro přijímání žádostí je stanoven vždy na 7 dnů po sobě jdoucích, počítáno od druhého dne vyhlášeného zápisu pro daný školní rok. Žádosti prokazatelně doručené v tomto termínu se vyřizují přednostně. Později podané žádosti budou posuzovány samostatně a vyřizovány dodatečně podle volné kapacity školy.

Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny a posuzovány dle daných hlavních kritérií, při shodě bodů se přihlíží ke kritériím pomocným. Není přihlíženo k pořadí, v jakém se děti k zápisu dostaví. Důležité je odevzdat zpět do mateřské školy kompletně vyplněnou žádost s lékařským potvrzením nejpozději do 7 dnů od zaregistrování dítěte. Registrace dítěte není žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a pokud není podaná žádost, není dítě do přijímacího řízení zařazeno. 

Možnost vyjádřit se ke spisu je stanovena na 14. a 15. den od druhého dne zápisu do MŠ, v době od 9,00 do 11,30 hodin v kanceláři ředitelky školy.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno do 30 kalendářních dnů od druhého dne zápisu do MŠ na webových stránkách školy www.msukonicka.cz , ve vývěsce školy naproti obchodnímu středisku Centrum a ve výloze Rehabilitace „Mezian“ v Dlouhé ulici, v podobě registračních čísel, která byla předána při zápisu. Viz registrační list.

Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.

Brambůrek a
Malá ukázka toho, jak jsme pilní a pracujeme na obrázcích, >>


RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Resslova 974/1
410 02 Lovosice

Telefon:
416 535 815

Mobil:
Ředitelka: 731565879
ŠJ-kuchyň: 733507199
Třídy:
Modrý koník: 730154576
Žlutý koník: 730155843
Červ. koník: 603 509 831
Zelený koník: 734151861


e-mail:
msukonicka@seznam.cz

č. účtu: 2016790237/0100

AKCE MĚSÍCE

Imkaso nově přijatých dětí

Potvrzení o povolení k inkasu odvzdejte ve třídě nejpozději do 12. 9. 2019. Inkaso zřiďte ve své bance ve prospěch účtu školy: 2016790237/0100 s limitem 1200,- Kč. Již v září inkasujeme platbu úplaty za předškolní vzdělávání. Týká se i dětí, které budou nastupovat později. Děkujeme.

Schůzka rodičů

Schůzka rodičů se koná v úterý 24. 9. 2019 v jednotlivých třídách od 15,30 hod.

Mobilní rozhlas

Vážení rodiče, po rozkliknutí nadpisu se zobrazí informace o nové službě, kterou bude nabízet město Lovosice. Registrační formulář obdržíte od učitelek na třídě a vyplněný vrátíte zpět do školky. Registraci do systému provede pracovník MÚ Lovosice. Věříme, že aplikace bude přínosná pro nás, pro vás i pro širokou veřejnost. Děkujeme za vstřícnost.

MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign